Unieke online ervaring voor ieder type website.

Privacy verklaring & Cookiebeleid

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Three-Sixty Media bvba, BE 0897.382.632, met maatschappelijke zetel te 1880 Nieuwenrode, Meiselaan 74, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Contactgegevens

Three-Sixty Media bvba
Meiselaan 74
1880 Nieuwenrode
+32 (0) 15 63 51 43
info@three-sixty.be
BE 0897.382.632

De persoonsgegevens die worden verzameld en de doeleinden van deze verwerking

Wanneer u gebruik maakt van onze website, onze sociale media kanalen of met ons communiceert via telefoon, e-mail of ander digitaal communicatiekanaal, zullen wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om:

 • de communicatie tussen u en ons mogelijk te maken, waarbij we ons beroepen op ons legitiem belang om te kunnen reageren op verzoeken, vragen of opmerkingen of om proactief contact met u op te nemen voor vragen van welke aard dan ook (bijv. wanneer u reageert op blogpost of contact met ons opneemt via sociale media, telefoon, e-mail);
 • de inhoud van en de algemene ervaring op de website en social media pagina’s te verbeteren, waarvoor we ons beroepen op ons legitiem belang om onze bezoekers een interessante online ervaring te kunnen bieden;
 • malware, illegale inhoud en gedrag en andere vormen van misbruik op te sporen en te voorkomen, waarvoor we ons beroepen op ons legitiem belang om onze online aanwezigheid veilig te houden.


 • Om de bovengenoemde doelen te bereiken, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
 • de basisidentiteitsgegevens die u ons verstrekt, zoals naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, het bedrijf waarvoor u werkt, uw functie;
 • de inhoud van uw communicatie en de technische details van de communicatie zelf (met wie u correspondeert op ons einde, datum en tijd, enz.);
 • technische informatie in verband met het apparaat dat u gebruikt, zoals uw IP-adres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem;
 • informatie over uw surfgedrag, zoals hoe lang u surft, op welke links u klikt, welke pagina’s u bezoekt en hoe vaak u een pagina bezoekt.
 • alle andere persoonsgegevens die u ons verstrekt.


 • Wanneer wij het genoegen hebben om een contract met u aan te gaan, hetzij als cliënt, hetzij als leverancier, zullen wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om:
 • onze contractuele verplichtingen na te komen met strikte naleving van onze verplichtingen als webbureau. Wanneer u als individu onze cliënt of leverancier bent, vertrouwen wij op de noodzaak van de verwerking van uw persoonsgegevens voor de totstandkoming en uitvoering van het contract dat wij met u hebben. Als u echter namens een bedrijf of een andere rechtspersoon optreedt, vertrouwen wij op ons legitiem belang om met cliënten en leveranciers te kunnen contracteren;
 • onze normale bedrijfsadministratie (bijv. facturering en relatiebeheer), waarvoor we vertrouwen op onze legitieme belangen om onze activiteiten op een verantwoorde en professionele manier te beheren;
 • ons te verdedigen in gerechtelijke procedures, wanneer het in ons legitiem belang is om uw persoonsgegevens in deze procedures te gebruiken.


 • De persoonsgegevens die wij voor deze doeleinden verwerken, hebben altijd betrekking op uw basisidentiteitsgegevens zoals naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, het bedrijf waarvoor u werkt en uw functie. Wij kunnen ook andere persoonsgegevens verwerken die u ons verstrekt, afhankelijk van onze contractuele relatie met u.

  Wij zijn van mening dat de bovengenoemde doeleinden voor de verwerking van uw persoonsgegevens binnen ieders redelijke verwachtingen liggen. Voor alle persoonsgegevens die wij in de bovengenoemde omstandigheden hebben verzameld, willen wij echter duidelijk maken dat wij ook uw persoonsgegevens zullen verwerken:

 • om wettelijke verplichtingen na te komen of, voor zover het ons is toegestaan, te voldoen aan elk redelijk verzoek van bevoegde politiediensten, gerechtelijke autoriteiten, overheidsinstellingen of -organen, met inbegrip van bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten;
 • om een derde te informeren in het kader van een mogelijke fusie met, overname van/door of splitsing door die derde, zelfs indien die derde buiten de EU is gevestigd, in welk geval wij ons beroepen op ons legitiem belang om zakelijke transacties te kunnen aangaan.

Duur bewaring van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die wij met u hebben.

Uw gegevens zullen in elk geval na een termijn van tien jaar na de beëindiging van de overeenkomst, het dossier, de samenwerking of het project uit onze systemen worden verwijderd.

Rechten met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens

U heeft te allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien deze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking. U hebt het recht om een kopie van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt u gevraagd om hiervoor een e-mail te sturen naar volgend e-mailadres: privacy@three-sixty.be

U kunt er zeker van zijn dat wij een e-mail van u, waarmee u aangeeft een recht uit te willen oefenen, niet zullen interpreteren als uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens die verder gaat dan wat nodig is voor de behandeling van uw verzoek.

In een verzoek moet duidelijk worden aangegeven en gespecificeerd welk recht u wenst uit te oefenen. Geef altijd aan in welke context wij uw persoonsgegevens hebben verkregen, zodat wij uw aanvraag snel en zorgvuldig kunnen behandelen. Uw aanvraag moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart die uw identiteit bewijst.

Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte brengen van de ontvangst van dit verzoek. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij u daarvan zo spoedig mogelijk en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag op de hoogte stellen.

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen ons kantoor voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij:

Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. +32 (0)2 274 48 00
Fax. +32 (0)2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be

Doorgifte aan derden

In principe delen wij uw persoonsgegevens met niemand anders dan de mensen die voor Three-Sixty Media werken, evenals met de leveranciers die ons helpen bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Iedereen die toegang heeft tot uw persoonsgegevens zal altijd gebonden zijn door strikte wettelijke of contractuele verplichtingen om uw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk te bewaren. Dit betekent dat alleen de volgende ontvangers uw persoonsgegevens ontvangen:

 • u;
 • uw werkgever of zakenpartners, maar alleen wanneer dit nodig is voor de hierboven vermelde doeleinden (bijvoorbeeld wanneer uw werkgever onze leverancier of klant is);
 • de medewerkers en leveranciers van Three-Sixty Media;
 • overheids- of gerechtelijke autoriteiten voor zover wij verplicht zijn om hen uw persoonsgegevens toe te zenden (bijv. belastingdienst, politie of gerechtelijke autoriteiten).
Uw persoonsgegevens worden door ons niet buiten de Europese Economische Ruimte verzonden (de Europese Economische Ruimte bestaat uit de EU, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). Wij zullen uw persoonsgegevens alleen buiten de EER doorgeven wanneer u of uw werkgever, als cliënt of leverancier, vestigingen buiten de EER heeft waarmee wij moeten communiceren. Als er een overdracht zou plaatsvinden, zullen wij voldoende waarborgen nemen om uw persoonsgegevens bij overdracht te beschermen (bijvoorbeeld door het afsluiten van een overeenkomst op basis van modelcontractbepalingen zoals opgesteld door de Europese Commissie).

Technische en organisatorische maatregelen

Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Three-Sixty Media aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
Het gebruik van "Cookies" op deze website

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik met onze partners voor analyse (Google Analytics). Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Tijdens een bezoek aan de website(s) van Three-Sixty Media kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven.

Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

In ons privacybeleid vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Facebook Linkedin
0

We gebruiken cookies om ons site verkeer te analyseren. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons beleid.